No Title
cv: 4845 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSysteembeheerder / Technisch Co�rdinator / Netwerkbeheerder(senior), Technisch Applicatiebeheerder

1-2-2010
Freelance / vaste baan

Algemeen : LTS Motorvoertuigentechniek
: MTS Werktuig Bouwkunde
: ISI Informatica

Automatisering : Cisco Certified Network Professional (CCNP)
: Cisco Certified Network Administrator (CCNA)
: Windows 2000 Professional
: RSA security
: Cisco PIX firewall
: Citrix Metaframe

: Legato Networker
: Applix Enterprise
: Novell Netware 3.12 Installation & Configuration
: Novell Netware 4.1 Installation & Configuration
: Novell 3 to 4 update
: Novell Netware for SAA Installation & Troubleshooting
: Datacommunicatie
: AIX systeembeheer
: Unix systeembeheer
: Siemens PABX-systeembeheer (HICOM 300)
: Ericsson PABX-systeembeheer

Methodieken & Technieken : SDM-micro
: ITIL Foundation
: Communicatie methodieken (Broers & Partners)

Automatiseringskennis:

Operating Systems : Microsoft DOS 3.x - 6.x
: Microsoft Windows 9x / ME
: Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
: Microsoft Windows 2000 Professional

Network Operating Systems : Microsoft NT 4.0 Server
: Microsoft Windows 2000 (advanced) Server
: Novell Netware 3.x, 4.x
: Unix, AIX

Backoffice Systems : Microsoft Exchange Server 5.x, 2000
: Microsoft Internet Information Server 4.0, 5.0
: Mailsweeper
: RSA security
: Sniffer pro
: CWSI

Netwerk Protocollen : TCP / IP
: IPX / SPX
: NetBEUI
: SNA
: X25
: ATM

Infrastructuur : (fast) Ethernet, TokenRing, ArcNet, (Dark) FiberHardware:

Server-systemen : Compaq, Dell, IBM

Desktop-systemen : Compaq, Dell, IBM

Laptop-systemen : Compaq, Toshiba, Sony, IBM

Printers : Hewlett Packard, Epson, Lexmark,

Netwerk-systemen : Cisco hub 400/2900/ -serie
: Cisco switch 1900/1548/4000 -serie
: Cisco Backbone switch 5500 en 6509 -serie (inclusief RSM / MSFC )
: Cisco routers 1600/2600/3600/4000/7200 -serie
: Cisco PIX
: Cisco Content Switch (CSS)
: CWSI
: VOIP

Diversen : Wireless LAN produkten
: PDA's
: Thin-client's
: Multimedia: CD-ROM, CD-R(W), DVD+RW
: Communicatie: ISDN, analoog, Infrarood, Wireless
: Tapestreamers: DAT, DLT, LTO
: Diverse PC-uitbreidingskaarten
: SCSI-apparatuur


Software:

: Microsoft Windows 2000 (advanced) Server
: Microsoft Windows 2000 Professional
: Microsoft Windows NT 4.0 Server
: Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
: Microsoft Exchange 5.x, 2000
: Microsoft Proxy Server 2.0
: Microsoft IIS 4.x, 5.x
: Microsoft SNA Server 2.x, 3.x
: Microsoft Office 95, 97, 2000
: Microsoft Outlook 97, 98, 2000
: Microsoft Resource Kits
: Microsoft Service Packs
: Microsoft Technet
: Microsoft Internet Explorer
: Citrix ICA
: Visio professional
: TopCall FAX-omgevingen
: Applix Enterprise, Support Magic
: Reuters Cobra, Open Bloomberg, Metastock, SWIFT
: KixTart (logonscripts for NT environments)
: Hyena, DameWare, Security Explorer
: NetOP, RDP, PC Anywhere
: Wordperfect, Symphony, Lotus 1-2-3
: Reflection, IBM PC3270
: Backup software: Legato Networker
: Antivirus software: Sophos, McAffee
: Cisco VPN
: Interaction Client (EIC/CIC)

Werkervaring:

1. 1988 t/m 1989
Stage bij de Haagse Tramweg Maatschappij(HTM)

2. 1989 t/m 1990
Ministerie van WVC (nu genoemd VWS)

3. 1990 t/m 1991
Ministerie van WVC (nu genoemd VWS)

4. 1991 t/m 1992
Ministerie van WVC (nu genoemd VWS)

5. 1992 t/m 1996
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers(COA)

6. 1996 tot heden
Dexia Bank Nederland (voorheen Bank Labouchere en Kempen & Co.)


Beschrijving werkzaamheden:

Ad1. Op de afdeling automatisering/Info-Centrum bij de Haagse Tramweg Maatschappij(HTM) heb ik als automatiseringsmede�werker 6 maan�den praktijk ervaring opgedaan.

Ad2. Eenjarige interne WVC-opleiding tot gebruikersondersteuner en daaraan gekoppeld stage bij diverse directies van het ministe�rie en het Informatiecentrum van de Centrale Directie Bestuur en Informa�tie.

Ad3. Bij het Service Centrum Automatisering en Informatisering van het Directoraat Generaal Welzijn van het ministerie van VWS deed ik werkzaamheden van diverse aard: 25% van de werkzaamhe�den bestond uit het bouwen(volgens SDM) van nieuwe infor�matie-systemen of onderhoud op reeds in productie zijnde informatie-syste�men(Clipper, dBase).

De overige werkzaamheden bestonden uit o.a. lokaalbeheer�der (net�werk), advisering, gebrui�kersondersteuning, etc. (op het gebied van hardware en softwa�re). Verder heb ik ervaring opge�daan met het pakket PCSA netwerkbe�sturings-systeem op DEC (VAX/�VMS).

Ad4. Bij de Directie Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen van het ministerie van VWS deed ik werkzaamheden van diverse aard:
bouwen (Clipper, dBase) en onderhou�den van informatie-systemen, pc gebruikerson� dersteu�ning (op het gebied van hardware en software) zowel centraal als alle asielzoe�kers�centra,
contacten onderhouden met leve�ranciers
tevens verzorgde ik samen met de mede�werker mate�rieel beheer de inkoop van hardware en software.


Ad5. Bij het centraal bureau van het Centraal orgaan Opvang Asiel�zoekers van het ministerie van VWS verrichtte ik de volgen�de werkzaamheden:
bouwen en onderhouden van informatie-systemen
pc gebrui��kers-on�der�steu�ning (op het ge�bied van hardware en softwa�re)
program�meren en onderhou�den van de telefooncentra�le Hicom 300
realisa�tie en onder�houd data�communi�catiefaciliteiten
onderhoud Ether�net/PDS netwerkin�fra�struc�tuur
onder�houd netwerkbe�sturingssys�teem AIX/U�NIX, Novell en Windows NT
con�tacten onder�hou�den met leveran�ciers

Ad6. Bij Dexia Bank Nederland verrichtte ik onder andere de volgende werkzaamheden:
verantwoordelijk voor het ontwerp, implementatie, continu�teit, beveiliging en beschikbaarheid van alle netwerkinfrastructuur binnen de organisatie. Dit betreft hoofdzakelijk Cisco apparatuur (hub, switch, router, CSS, PIX, VOIP, Raptor)
ervaring opgedaan met Voice over IP bij bedrijfsonderdeel Alex.
verantwoordelijk voor het (mede)ontwerp en implementatie en continu�teit, versie 3.2.x call-manager en digitaal/analoog -omzetter VG248.

beheer van DNS en DHCP(windows 4.0 en 2000)
beheer van DMZ en internet koppeling(ATM)
enige ervaring op gedaan in beheer RS6000(AIX)
leveren van 3e lijnsondersteuning
opleiden / coachen van 1e en 2e lijnsmedewerkers
3e lijnsondersteuning voor bancaire systemen(Reuters, Bloomberg, enz)
monitoren van het netwerkverkeer
opstellen van rapportages
adviseren van management inzake infrastructurele knelpunten en oplossingen
participeren in verschillende ICT-projecten
plan van aanpak schrijven
cre�ren en onderhouden van de (beheer-)documentatie
contacten onderhouden met leveranciers.